Relación de solicitudes presentadas y proyectos de adquisición de instrumentos presentadas a efectos informativos.

_mg_5951Per resolució de 9 de març de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2017 (DOGV núm. 8005, de 22-03-2017).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el passat de 21 d'abril, una vegada aperturats tots els expedients en número de 186, i iniciats els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l'obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol, licituds presentades així com el projecte d'adquisició d'instruments sol·llicitats, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels insteressats que efectivament les sol'licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.

València, 20 de juliol de 2017
El director general de CuIturArts Generalitat
Abel Guarinos Viñoles

 

Descarregar el llistat complet

 

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

dsc05202webExtracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

 

Descargar la Resolución completa

 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales tales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos..

dsc05085-webRESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales tales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular, giras y proyectos de producción musical durante los meses de enero a diciembre de 2017. [2017/3364]

 

Descargar la información completa del Dogv

 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se convocan subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrumentos musicales por parte de las sociedades musicales para 2017

_mg_5951RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se convocan subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrumentos musicales por parte de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. [2017/2116]

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/22/pdf/2017_2116.pdf


 


 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.